dr hab. Barbara Antczak-Górka

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
 
dyżur środa 10.00 - 12.00
nr pokoju 244
e-mail antczak@amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6205

Zainteresowania badawcze

 • Przemiany den dolin rzecznych w strefie umiarkowanej. Metamorfoza koryta Warty w późnym vistulianie i holocenie
 • Osady fluwialne- cechy wskaźnikowe, podział facjalny, rekonstrukcja środowiska depozycyjnego
 • Typy koryt rzecznych - uwarunkowania klimatyczne i antropogeniczne
 • Wymowa paleogeograficzna głazów rzeźbionych przez wiatr: zróżnicowanie ilościowe populacji eologliptolitów w różnowiekowych strefach peryglacjalnych
 • Struktury peryglacjalne towarzyszące eologliptolitom, wymowa paleogeograficzna

Udział w projektach badawczych

1995 Przemiany środowiska geograficznego w Polsce MR-1-25- program międzyresortowy
1991-1995 Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemów okresie 20 - 10 ka
1978-1991 Paleohydrology of the Tempetate Zone. Eurosiberian Subcommission for the study of Holocene INQA

Prowadzone zajęcia

 • Geografia fizyczna ogólna
 • Geografia regionalna
 • Geomorfologia
 • Geomorfologia z elementami gleboznawstwa
 • Metody badań laboratoryjnych
 • Podstawy wiedzy o morfo- i litosferze (wykład)
 • Podział przestrzeni przyrodniczej (wykład)
 • Procesy eoliczne w strefie peryglacjalnej (wykład)
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie na kierunku geografia z zakresu geomorfologii fluwialnej i peryglacjalnej
 • Seminarium magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja
 • Wybrane zagadnienia z geomorfologii peryglacjalnej (wykład)
 • Wybrane zagadnienia z paleohydrologii strefy umiarkowanej (wykład)

Przebieg pracy zawodowej

29.05.2006 Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
01.11.1985 Adiunkt ze stopniem doktora w Instytucie Geografii Fizycznej UAM
01.10.1977 Asystent ze stopniem magistra w Instytucie Geografii UAM

Pełnione funkcje

od 2001 Członek Komisji: Climatic Changes and Periglacial Environments.International Geographic Union
od 1991 Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
od 1987 Członek Komisji Geograficzno-Geologicznej Wydz. III Matematyczno-Przyrodniczy PTPN
1986-1987 Sekretarz Komisji Senackiej dla Opracowania Programu Rozwoju Uczelni
1984-1986 Członek Komisji Wydziałowej do Spraw Studenckich i Dydaktyczno-wychowawczych

Dorobek naukowy

Antczak B., 1978 - Zróżnicowanie facjalne osadów meandrowych łach wałowych Warty na północ od Śremu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 31, s.7-31

Antczak B., 1981 - Morphology and deposits within the braided paleochannel pattern (w:) Kozarski S., Tobolski K. (eds.). Symposium "Paleohydrology of the temperate zone", s.25-26

Antczak B., 1985 - Rhythmites on the lower terraces of the Warta River (Poland) and their paleohydrologic implications. Quaestiones Geographicae, Special Issue 1, s.31-43

Antczak B., 1986 - Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej i południowej części przełomu poznańskiego podczas późnego vistulianu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Geografia 35, 111s (praca doktorska)

Kozarski S., Gonera P., Antczak B., 1988 - Valley floor development and Paleohydrologic changes. The Late Vistulian and Holocene history of the Warta River Poland). W: Lang W.G., Schlüchter (eds): Lake, Mire and River Environments. Balkema, s.185-203

Antczak-Górka B., 1998 - Corrasion on deflational surfaces in southern Wielkopolska. In: K.-D. Jägger, B. Nowaczyk, A. Kowalkowski, W. Schrmer (eds.) Dunes and fossil soils of Vistilian and holocene age between Elbe and Vistula, s.74-78

Antczak-Górka B., 1999 - Wind-polished stones within the maximum zone of the vistulian ice sheet in southern Great Poland Lowland. Biuletyn Peryglacjalny 38, s.63-72

Antczak-Górka B., 1999 - Climatic conditions of the last ice-sheet decay in the light of corrasion processes studies in southern Wielkopolska. (w:) W. Schirmer (ed.) Dunes and Fossil Soils. Dune volume. Lit., s.55-61

Antczak-Górka B., 2001 - Periglacial processes in the marginal zone of the last glaciation in Nietążkowo site, western Poland. Bussemer (Hrsg). Das Erbe Der Eiszeit Langesweissbach, s. 99-105

Antczak-Górka B., 2005 - Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia w Polsce Zachodniej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań (rozprawa habilitacyjna)

więcej informacji...