prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska   

Profesor UAM
 
dyżur poniedziałek 18:00 - 20:00
nr pokoju 239
e-mail gorska(at)man.poznan.pl
tel. +48-61 829-6208

Zainteresowania badawcze

 • georóżnorodność Wielkopolski i Pomorza Środkowego w świetle analizy głazów narzutowych, w tym pomników przyrody nieożywionej
 • kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich
 • geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Wielkopolski i Pomorza Środkowego - ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie
 • petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych późnego pleni vistulianu w pn.-zach. Polsce (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Środkowe) oraz w pn.-wsch. Niemczech (Meklemburgia i Pomorze Przednie)
 • fennoskandzkie eratyki przewodnie osadów akumulacji glacjalnej fazy leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej pleni vistulianu NW Polski i NE Niemiec,
 • charakterystyka wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich)

Udział w projektach badawczych

 • Geopark "Kraina Lodowcowa nad Odrą" - współpraca z mgr R. Dobrackim (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Regionalny Geologii Pomorza w Szczecinie) oraz Burmistrzem Morynia mgr J. Maranda (Urząd Miejski w Moryniu); Współrealizacja projektu "Kamień w naturze, historii i kulturze"
 • Geopark "Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy" - współpraca z mgr K. Kamieńską, Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku; Współrealizacja projektu "Potencjał geoturystyczny w planowanym Geoparku"
 • Morfogeneza obszaru pomiędzy Radomskiem, Przedborzem i Piotrkowem Trybunalskim jako świadectwo uwarunkowań, przebiegu i roli najmłodszych zdarzeń glacjalnych pogranicza Niżu i Wyżyn środkowej Polski; grant Narodowego Centrum Nauki N N306 721140, kier. dr Lucyna Wachecka-Kotkowska, UŁ
 • Georóżnorodność Wielkopolski w ocenie stanu zachowania głazów narzutowych Wielkopolski - projekt z udziałem studentów geografii i geologii WNGiG UAM
 • Georóżnorodność pd.-zach. Mazowsza
 • Kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski północno-zachodniej w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich

Prowadzone zajęcia

Wykłady Georóżnorodność środowiska: aspekt przyrodniczy, kulturowy, prawny
Ocena i ochrona georóżnorodności
Niemiecka terminologia specjalistyczna geografii
Geografia turystyczna Wlk. Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Węgier
Inne Seminarium magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja
Zagadnienia związane z egz. magisterskim dla studentów turystyki i rekreacji
Zasady redakcji pracy magisterskiej

Spis aktualnie prowadzonych prac magisterskich z podziałem na kierunki i specjalizacje więcej informacji...

Pełnione funkcje

 • członek rady naukowej Instytutu Geoekologii i Geoinformacji
 • członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ds. naukowych
 • członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - od 1991 r.
 • członek Wydziałowej Komisji ds. okresowej oceny pracowników

Przebieg pracy zawodowej

od 1.05.2009 Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanego
28.10.2008 - 30.04.2009 Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
01.02.1998 - 27.10.2008 Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM Poznań - adiunkt ze stopniem doktora
15.09.1993 - 15.01.1995 Institut für Geographische Wissenschaften Freie Universität Berlin - stypendystka Deutsche Forschungsgemeinschaft
01.10.1989 - 31.01.1998 Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM Poznań - asystent ze stopniem magistra

Wyróżnienia i nagrody

I nagroda Polskiego Towarzystwa Geograficznego w konkursie prac magisterskich z geografii, 1989 r.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce, 1989 r.

indywidualna nagroda rektorska 1st. za wybitne osiągnięcia naukowe, 2008 r.

Dorobek naukowy

2006: Czubla P., Gałązka D., Górska M.: Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny 54(4): 245-255.

2007: Eratyki skandynawskie - metodyka i interpretacja. [w:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.) Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa: 75-82.

2008: Conditions of sedimentation in the Weichselian glaciomarginal zone of northeastern Germany. Geological Quaterly 52(2): 157-168.

2008: Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wyd. Naukowe UAM, Geografia 78: 330.

2008: Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec. Geologos 14 (2), UAM, Poznań: 55-73.

2008: Górska-Zabielska M., Stach A.: Analiza struktury przestrzennej i estymacja składu petrograficznego osadów fluwioglacjalnych vistulianu w obrębie strefy marginalnej lobu Odry i obszarów przyległych. Przegl. Geograf. 80(1): 75-104.

2008: Górska-Zabielska M., Pisarska-Jamroży M.: Zróżnicowanie petrograficzne plejstoceńskich osadów Pomorza Zachodniego na przykładzie żwirów z Chełma Górnego i Cedyni. Przegl. Geolog. 56(4): 317-321.

2009: Petrografia żwirów lobu Odry. [w:] A. Kostrzewski, Re. Paluszkiewicz (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 88: 91-108.

2009: Ogródek petrograficzny Wielkopolskiego Parku Narodowego. [w:] B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, Poznań-Jeziory 2009: 225-235.

2010: Analiza petrograficzna osadów glacjalnych - zarys problematyki. Landform Analysis, 12: 48-69.

Gerd Lüttig 1926-2010. Przegląd Geologiczny 10: 974-975.

2010: Górska-Zabielska M., Zabielski R., Petrographic analysis and indicator erratics of gravels of the Odra Lobe. Studia Quaternaria 27: 17-25.

2010: Głazy narzutowe Wielkopolski. Prace i Studia z Geografii i Geologii t. 18. Bogucki Wyd. Naukowe: 69.

2010: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce północno-zachodniej w świetle wybranych geozasobów. [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, M. Słowik (red.) Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace 5: 77-89.

2011: Ochrona przyrody nieożywionej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Landform Analysis, 16: 191-193.

2012: Górska-Zabielska M., Zabielski R.: Kleinkieszählung und Leitgeschiebe des Oder Lobus. Zeitschrift für Geomorphologie 55(4): 493-513.

2011: Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy. [w:] M. Ratajczak-Szczerba (red.), Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Studia i Prace z Geografii i Geologii 19: 99-107.

2011: Osady akumulacyjnej moreny czołowej i nasady sandru, strefa glacimarginalna fazy pomorskiej. Storkowo - stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, NW Polska. [w:] M. Pisarska-Jamroży, R. Dobracki (red.): Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po Równinę Białogardzką. Poznań, 55-65.

2012: Potencjał geoturystyczny Pruszkowa i okolicy. [w:] Lubowiecki-Vikuk A. (red.), Sport i turystyka w Pruszkowie - potencjał rozwojowy. Seria Monografie 5: 48-56.

2012: Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E.: Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki. Acta Universitatis Lodziensis, 100: 161-178.

2013: Geowalory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu [Geovalues of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań]. Bad. Fizjograf.

2013: Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze środkowe [Petrographic garden in Żurawiec, the Drawskie Lakeland, Middle Pomerania]. Przegl. Geograficzny, 35 (3): 323-342.