dr Katarzyna Issmer

Adiunkt
dyżur wtorek 12:00-14:00
nr pokoju 250
e-mail kissmer@amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6202

Zainteresowania badawcze

 • Zagadnienia z zakresu geomorfologii eolicznej
 • Zagadnienia z zakresu geomorfologii peryglacjalnej
 • Paleopedologia - głównie badania mikromorfologiczne
 • Zastosowanie badań paleomagnetycznych w badaniach paleogeograficznych
 • Badania paleoklimatyczne późnego glacjału i holocenu
 • Badania typu multiproxy
 • Zastosowanie modelowania w geomorfologii

Udział w projektach badawczych

01.05.1999 - 30.04.2002 Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW "Rozwój procesów eolicznych w rejonie Wzgórz Dalkowskich na tle zmian środowiska przyrodniczego podczas plejstocenu i holocenu"

Prowadzone zajęcia

 • Geomorfologia
 • Grafika komputerowa
 • Modelowanie systemów przyrodniczych
 • Technologie informatyczne

Przebieg pracy zawodowej

1997 Doktorat z zakresu nauk o Ziemi
od 1987 Praca na UAM Poznań

Pełnione funkcje

 • Koordynator projektu międzynarodowego realizowanego na UAM Poznań "Environmental, Biodivetsity and Cultural Studies of the Altay"
 • Koordynator działalności Poland Past Global Changes (PAGES)
 • Narodowy reprezentant Permafrost Young Researches Network (PYRN)
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - od 1991
 • Secretary Subcomission of INQUA Euro-Siberian of Holocene Studies - w latach 1999-2003
 • Członek Komisji Lessu PAN
 • Członek Komisji Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych
 • Członek Geological Society of America Full Member

Dorobek naukowy

Issmer K., 2013 - Ice-marginal valley as a potencial migrations corridors at Central Europe. [w:] Kalicki T., Krupa J. (red.), Geoarchaeology of river valleys - Abstract book and field guide. 13-15.05.2013 Kielce-Suchedniów (Poland): 55-59.

Issmer K., 2011: Eolian system as a response to paleoclimatic changes during Pleistocene and Holocene in Western and Central Poland, Closing the gap - North Carpathian loess traverse in the Eurasian loess belt, International Workshop, 6th Loess Seminar, 16-21.05.2011, Wroclaw, Poland

Issmer K., Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I., Wiśniewski A., 2011: Actual stage of the environmental archaeology investigations in southern Poland and northern Czech and their implications for palaeoclimatic changes versus new delimitations of the Quaternary, Geoarchaeological Workshop, 25.11.2011, Poznań, Poland

Issmer K., 2010: Wpływ cech litologicznych na podatność magnetyczną lessów z rejonu Wzgórz Dalkowskich, Badania fizjograficzne, Seria A, Geografia fizyczna (A61), s. 169 - 180, DOI 10.2478/v10116-010-0010-4

Issmer K., 2009: Badania multuproxy - nowe trendy w badaniach paleoklimatycznych holocenu. Założenia metodologiczne.Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Tom V. Seria Geografia nr 88. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 109 - 125.

Issmer K., Zieliński P., 2008: Propozycja kodu genetycznego osadów środowiska eolicznego Przegląd Geologiczny 56, 1, s. 67-72.

Issmer K., Badura J., Pazdur A., Pawlyta J., Bluszcz A., Brizova E., 2007: Multi-porxy records of colluvial deposits at Księża Góra fan on Kouchów Hills (south-western Poland)Eurasian Perspectives an Environmental Archeology, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Pozna , ss. 170-173.

Issmer K., 2006: Modele i modelowanie w geomorfologii - założenia metodologiczne i stan badań. [W:] Kostrzewski A. (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 59-66.

Issmer K., 2005: Investigations of loess deposits and their application in Geographical Informations Systems (GIS) - problem of unification of researches of aeolian phenomena in Poland, Loess Letter, 53, 19.

Issmer K., 2001: Vistulian loess deposits in western Poland and their paleoenvironmental implications, Quaternary International 76/77, s. 129-139.

Issmer K., 2000: Metodologia badań mikromofologicznych (Methodology of micromorphologicial analysis)

Issmer K., 1999: Vistulian loess deposits of the Dalków Hills, Geological Quarterly43 (1), s. 113-120.