dr Magdalena Ratajczak-Szczerba

Adiunkt
dyżur wtorek 13:00 - 15:00
nr pokoju 248
e-mail magdarat@amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6207

Zainteresowania badawcze

  • Geomorfologia glacjalna
  • Geomorfologia eoliczna
  • Sedymentologia
  • Badania petrograficzne frakcji żwirowej w glinach lodowcowych
  • Numeryczna analiza rzeźby terenu
  • Analiza krajobrazu
  • Dydaktyka geografii
    więcej informacji...

Udział w projektach badawczych

od 12.10.2006 Projekt badawczy własny, pt: "Maksymalny zasięg lądolodu skandynawskiego podczas zlodowacenia wisły w południowo-zachodniej Wielkopolsce w świetle badań geomorfologicznych i litofacjalnych", kierownik grantu

Prowadzone zajęcia

Ćwiczenia:
Geomorfologia - II rok Geografii, II rok Geoinformacji, II rok Zaoczne Studium Geografii
Geomorfologia z geologią - II rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Podstawy wiedzy o morfo- i litosferze - I roku KŚP
Wykład:
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój - I rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Geografia regionalna świata - II rok geografii i II rok Geoinformacji
Geomorfologia z geologią - II rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Analiza krajobrazu - II stopień studia magisterskie I rok Geoinformacja
Rozwój i funkcjonowanie krajobrazu kulturowego - II stopień studia magisterskie I rok Geoekologia
Georóżorodność i jej ochrona - II rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Drainage Basins, Freshwater, their Management and Conflicts - dla studentów zagranicznych
Tourism geography of the Caribbean and South America: Cuba, Peru, Bolivia, Chile - dla studentów zagranicznych
Ćwiczenia terenowe:
Geomorfologia - II rok Geografii, II rok Zaoczne Studium Geografii
Podstawy wiedzy i morfo- i litosferze - I rok KŚP
Walory turystyczne, ocena wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze - II rok Turystyki i Rekreacji
Ćwiczenia terenowe regionalne "Wielkopolska" - I rok Turystyki i Rekreacji
Ćwiczenia terenowe regionalne kompleksowe - III rok Geografii Zaocznej
Georóżorodność i jej ochrona - II rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Geomorfologia z geologią - II rok Ochrony Środowiska ZOD Piła
Inne:
Pracownia magisterska - Geografia, Geoinformacja, TiR
Studium Podyplomowe "Przyroda" dla nauczycieli geografii

Przebieg pracy zawodowej

od 2000 Adiunkt ze stopniem doktora, Zakład Geomorfologii, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, WNGiG, UAM
1995-2000 Doktorantka w Zakładzie Geomorfologii, Instytutu Geoekologii i Geoinformacji (ówcześnie Instytutu Paleogeografii i Geoekologii ), WNGiG, UAM

Pełnione funkcje

2011 Komitet Okręgowy XXXVIII Olimpiady Geograficznej - członek jury
2010 Komitet Okręgowy XXXVII Olimpiady Geograficznej - członek jury
2009 Komitet Okręgowy XXXVI Olimpiady Geograficznej - członek jury
2008 Komitet Okręgowy XXXV Olimpiady Geograficznej - członek jury
2007 Komitet Okręgowy XXXIV Olimpiady Geograficznej - członek jury
2006 Komitet Okręgowy XXXIII Olimpiady Geograficznej - członek jury
2007-2012 Opiekun roku Geoinformacji
2001-2006 Opiekun roku Turystyki i Rekreacji
od 2005 Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
od 1996 Członek Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, a od 2008 skarbnik SGP
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych na Geoinfomacji
Członek zespołu ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNGiG na kierunku Geoekologia

Dorobek naukowy

Ratajczak M. 2001, Osady powierzchniowe wzgórza czołowomorenowego i jego sąsiedztwa koło Miasteczka Krajeńskiego w świetle badań litologicznych, Badania Fizjograf. nad Polską Zach., t. 52, s. 107-123.

Chmiel J., Celka Z., Ratajczak M., Stach A., 2003, The natural and cultural values of Szlak Piastowski (Piast Route), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 32.

Ratajczak M., Tomczyk C., 2006, Analiza litofacjalna osadów budujących wzniesienie morenowe na zachód od Lubska, Badania Fizjograf. nad Polską Zach., seria A - Geografia t. 57/ 2006, s. 133-148.

Ratajczak M., 2006, Eolian cover sands south of Gubin (Lubsko Highland, south-western Wielkopolska). In.: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 2006, s. 236 - 239.

Ratajczak M., 2006, Morfologia, cechy strukturalne i teksturalne eolicznych piasków pokrywowych koło Nowej Wioski (Wysoczyzna Lubska), Morfologiczne I sedymentologiczne skutki działalności wiatru, B. Nowaczyk (red.), Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań 2006, s. 71-84.

Głowacki M., Ratajczak M., 2007, Biogenic Sediments Filling in the Marginal Channel in the Vicinity of Brody - Phisical and Chemical Characterization (SW Great Poland), Sbornik Prci Prirodovecke Fakulty Ostravskie Univerzity, Acta Facultatis Rerum Naturalium Inversitatis Ostraviensis, Geographia, Geologia, 237, 10, s. 20-29.

Ratajczak M., 2007, Położenie i charakterystyka geomorfologiczna obszaru leżącego na północ od pradoliny Noteci, [w:] "Strefy glacimarginalne Wielkopolski - zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna" L. Kasprzak (red.), UAM, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 101-106.

Ratajczak M., 2007, Geologia glin lodowcowych i ich interpretacja genetyczna - wskaźnikowe cechy osadów determinowane miejscem sedymentacji w lądolodzie; glacidynamiczne deformacje osadów (Stanowisko Wysoka), [w:] "Strefy glacimarginalne Wielkopolski - zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna" L. Kasprzak (red.), UAM, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 107-112.

Ratajczak M., 2007, Geologia i geneza piasków, żwirów i glin lodowcowych - fizyczne warunki sedymentacji w rzekach lodowcowych, w spływach mas oraz pod lodem lodowcowym (Stanowisko Dębówko Nowe), [w:] "Strefy glacimarginalne Wielkopolski - zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna" L. Kasprzak (red.), UAM, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 113-118.

Ratajczak M., 2007, Geneza i wiek glin lodowcowych oraz osady katastrofalnych wezbrań wód lodowcowych (Stanowisko Dziembowo), [w:] "Strefy glacimarginalne Wielkopolski - zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna" L. Kasprzak (red.), UAM, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 119-126.

Ratajczak M., 2007, Geologia osadów lodowcowych na północ od pradoliny Noteci - identyfikacja różnych środowisk sedymentacji rzek i strumieni lodowcowych (Stanowisko Wyrzysk), [w:] "Strefy glacimarginalne Wielkopolski - zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna" L. Kasprzak (red.), UAM, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 127-131.

Ratajczak M., 2008, Polygenesis of the Brody-Drewitz Rampart (south-western Great Poland), [w:] Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2008, p. 49-57

Ratajczak M., Jasiewicz J., 2009, Application of FOSS GIS to the semiautomatic classification of landforms of the temperate zone areas on the basis of the Lubska Height (Western Poland), [w:] Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1/2009, p:43-52

Ratajczak-Szczerba M, 2010, Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Bolesława Nowaczyka, [W:] Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. M. Ratajczak-Szczerba (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 19, Poznań 2010, s. 9-23, ISBN 978-83-62662-37-1

Ratajczak-Szczerba M., 2010, Mechanizm kształtowania pagórów na Wysoczyźnie Lubskiej, [W:] Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. M. Ratajczak-Szczerba (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 19, Poznań 2010, s. 147- 158, ISBN 978-83-62662-37-1

Ratajczak-Szczerba M., Owsianny P. M., 2011, O potrzebie ochrony przyrody nieożywionej w okolicach Piły, (północna Wielkopolska), [W:] Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. M. Ratajczak-Szczerba (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 19, Poznań 2010, s. 121- 146, ISBN 978-83-62662-37-1

Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. M. Ratajczak-Szczerba (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 19, Poznań 2010, ss. 158, ISBN 978-83-62662-37-1

Ratajczak-Szczerba M., 2011, Geography in secondary schools IB syllabus vs National (old and New) syllabus - a comparative study, [w:] K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (red.) Exploring human Geography - bilingual approach, Geography in European higher education 15, Eurogeo, Association of Polish Adult Educators, s. 100-14

Geomorphologia_Slovacia_et_Bohemia_2009_Ratajczak, Jasiewicz.pdfRatajczak-Szczerba M., Olkowska M., 2011, Knowledge and practial skills taught by Geography IB Diploma Programme and Secondary School Geography Polish Programme, [w:] K. Donert, P. Charzyński, Z. Podgórski (red.) Exploring human Geography - bilingual approach, Geography in European higher education 15, Eurogeo, Association of Polish Adult Educators, s. 88-99

Ratajczak-Szczerba M., 2011, Charakterystyka geomorfologiczna obszaru położonego wzdłuż Doliny Środkowej Noteci, Landform Analysis, vol. 16, s. 99-106

Ratajczak-Szczerba M., 2011, Stratygrafia, geneza i wiek osadów lodowcowych Wysoczyzny Krajeńskiej w stanowisku Dziembowo, Landform Analysis, vol. 16, s. 107-110

Ratajczak-Szczerba M., 2011, Geologia, stratygrafia i interpretacja genetyczna glin lodowcowych wzniesienia czołowo morenowego w Wolsku Dolnym, Landform Analysis, vol. 16, s. 110-114

Ratajczak-Szczerba M., 2011, Budowa wewnętrzna moreny czołowej glacitektonicznie spiętrzonej kompleksu Dębowej Góry - stanowisko Krostkowo, Landform Analysis, vol. 16, s. 115-123