mgr Przemysław Szymura

Pracownik naukowo-techniczny
 
nr pokoju L015
e-mail pszymura(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6274

Zainteresowania badawcze

  • Wykonywanie i opracowywanie analiz sedymentologicznych - analiza sitowa; areometryczna Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego; laserowa metoda dyfrakcji optycznej na aparacie Mastersizer2000 firmy Malvern
  • Wykonywanie i opracowywanie analiz chemicznych - zawartości CaCO3 aparatem Scheiblera; zawartości materii organicznej metodą strat żarzenia
  • Wykonywanie i opracowywanie analiz morfologicznych - obróbka ziarna kwarcowego na graniformametrze spychaczowym Krygowskiego oraz na analizatorze kształtu ziarna Morphologi G3 firmy Malvern
  • Edukacja geograficzna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym oraz w szkołach policealnych

Prowadzone zajęcia

Opieka nad pracami magisterskimi studentów WNGiG z zakresu geomorfologii

Przebieg pracy zawodowej

2010 specjalista (etat naukowo-techniczny))
1995 młodszy specjalista (NT)
01.01.1991 zatrudnienie - geograf (IT)

Pełnione funkcje

  • Członek Rady Wydziału
  • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnych na Kierunek Geografia, oraz kierunek/specjalność: Geografia/GEOINFORMACJA oraz Geografia/GEOEKOLOGIA I stopnia stacjonarne
  • Udział w pracach zespołu administracyjno-gospodarczego IGiG ds. inwentaryzacji
  • Współredagowanie pism i artykułów powstających w Zakładzie Geomorfologii
  • Członek komitetu organizacyjnego Warsztatów Terenowych "Geomorfologia i osady strefy litoralnej jezior" Charzykowy, 6-10.09.1994

Dorobek

Szymura P., Malinowska-Limanówka M., 2012: Zastosowanie analizatora wielkości i kształtu cząstek Morphologi G3 do badań teksturalnych osadów. Badania Fizjograficzne. Seria A Geografia fizyczna R III (A63).Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań: 139-151. ISBN 978-83-7654-158-7

Ibragimow A., Szymura P., Malinowska-Limanówka M., 2012: Zanieczyszczenia metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry. Cz. II, Laboratorium 9-10/2012, Laboratorium środowiskowe. www.laboratorium.elamed.pl

Juschus O., Pisarska-Jamroży M., Szymura P., 2012: Origin of glaciolimnic rhytmites in Macherslust (Eberswalde, NE Germany) XIX Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski, Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie Odry", Cedynia 3-7.09.2012 r., Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 188-191.

Szymura P., 2011: Analizy składu granulometrycznego w laboratorium sedymentologicznym. (W:) J. Biernacka, J. Kijowska (red.) Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Rok 2011: 183-189. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-63400-01-9.

Paluszkiewicz R., Szymura P., 2011: Problemy interpretacyjne osadów rytmicznie warstwowanych jezior zastoiskowych. (W:) J. Biernacka, J. Kijowska (red.) Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Rok 2011: 67-73. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-63400-01-9.

Issmer K., Szymura P., 1996: Optyczne metody pomiaru uziarnienia osadów drobnoklastycznych. Materiały pokonferencyjne, przewodnik sesji terenowych i posterów, V Krajowe Spotkania Sedymentologów "Analiza basenów sedymentologicznych a nowoczesna sedymentologia", Warszawa, 17-21.06.1996. więcej informacji...

2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 13-14.05.2009 - udział w kursach organizowanych przez polski klub firmy Malvern obejmujące metodologię badań, interpretację i ocenę jakościową wyników oraz obsługę, konserwację aparatury Mastersizer 2000 (uziarnienie osadów) oraz Morphologi G3 (kształt cząstek)

Udział w kursie "Finansowanie projektów 7PR"