Kierunki badań

Podstawowa problematyka badań geomorfologicznych, prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii w ramach długofalowego tematu pt. "Rzeźba plejstoceńskich i współczesnych stref morfogenetycznych w Polsce Zachodniej", obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rekonstrukcja zdarzeń glacjalnych i peryglacjalnych na obszarze Niżu Polskiego w plejstocenie (prof. UAM dr hab. Piotr Kłysz)
 • Teoria sedymentacji glacjalnej (prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak)
 • Model termodynamiczny lądolodu vistuliańskiego (prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak)
 • Współczesna morfogeneza glacjalna (prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak)
 • Zmiany klimatyczne w strefie suchej (prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak)
 • Wymowa paleogeograficzna eologliptolitów (dr hab. Barbara Antczak-Górka)
 • Związek eologliptolitów ze strukturami peryglacjalnymi (dr hab. Barbara Antczak-Górka)
 • Zróżnicowanie przestrzenne populacji eologliptolitów w Polsce zachodniej (dr hab. Barbara Antczak-Górka)
 • Określenie dynamiki ostatniego lądolodu fazy pomorskiej jako efektu zróżnicowania skandynawskich ośrodków alimentacyjnych osadów lodowcowych lobu Odry (prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska)
 • Wyznaczenie prawdopodobnych torów wędrówki lądolodu północno-polskiego na teren Wielkopolski podczas fazy leszczyńskiej oraz na teren lobu Odry podczas fazy pomorskiej vistulianu (prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska)
 • Kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich (prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska)
 • Charakterystyka wskaźnikowych cech teksturalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich) osadów lodowcowych lobu Odry i terenów przyległych (prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska)
 • Rozwój procesów eolicznych na obszarze Polski SW w kontekście przemian paleoklimatycznych i paleogeograficznych w ciągu ostatnich 15 ka BP (dr Katarzyna Issmer)
 • Badania mikromorfologiczne osadów neogenu, w tym głównie analiza mikrostruktur i ich interpretacja paleoklimatyczna (dr Katarzyna Issmer)
 • Paleoklimatologia holocenu i późnego vistulianu (dr Katarzyna Issmer)
 • Analiza uziarnienia osadów drobnych przy zastosowaniu metod optycznych (dr Katarzyna Issmer)
 • Wykorzystanie GIS w badaniach geomorfologicznych i paleogeograficznych (dr Katarzyna Issmer)
 • Wyznaczenie maksymalnego zasięgu lądolodu bałtyckiego w południowo-zachodniej Wielkopolsce w świetle badań geomorfologicznych i litofacjalnych (dr Magdalena Ratajczak-Szczerba)
 • Analiza morfologiczna zespołów form glacjalnych i fluwioglacjalnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce, głównie na Wysoczyźnie Lubskiej (dr Magdalena Ratajczak-Szczerba)
 • Analiza litofacjalna osadów budujących formy glacjalne i fluwioglacjalne na Wysoczyźnie Lubskiej (dr Magdalena Ratajczak-Szczerba)
 • Powiązanie sandrów z Pradoliną Głogowsko-Barucką (dr Magdalena Ratajczak-Szczerba)
 • Typy deglacjacji Wysoczyzny Lubskiej (dr Magdalena Ratajczak-Szczerba)
 • Paleolimnologia (subfosylne pozostałości glonowe) (dr Paweł M. Owsianny)
 • Funkcjonowanie ekosystemów jeziorno-torfowiskowych (flora wybranych grup glonów, fizyko-chemia osadów, wód powierzchniowych i gruntowych, geomorfologia, historia rozwoju) (dr Paweł M. Owsianny)
 • Fitogeografia, taksonomia i ekologia wybranych grup taksonomicznych glonów, zwłaszcza Dinophyta (Dinozoa) (dr Paweł M. Owsianny)
 • Geneza wysoczyzn morenowych na terenie Niż. Wielkopolskiej - zastosowanie GIS do modelowania i wizualizacji procesów i form glacjalnych (dr Marek Ewertowski)
 • Sedymentologia i geomorfologia glacjalna (dr Marek Ewertowski)
 • Systemy Informacji Geograficznej (dr Marek Ewertowski, dr Aleksandra Tomczyk)
 • Cyfrowa analiza rzeźby terenu (dr Marek Ewertowski, dr Aleksandra Tomczyk)
 • Litologia i petrografia osadów czwartorzędowych (dr Ewelina Lipka)
 • Zróżnicowanie cech petrograficznych osadów strefy glacimarginalnej fazy poznańskiej zlodowacenia wisły na Wysoczyznie Lubuskiej (dr Ewelina Lipka)
 • Antropopresja na obszarach górskich (dr Aleksandra Tomczyk)